Succes van de titel " implantoloog" erkend door de NVOI ?

Den Haag, 16 september 2010


Worden de nieuwe reglementen voor het verkrijgen of behouden van de titel “implantoloog” erkend door de NVOI gedragen door de implantologen in het bijzonder of vinden deze aanpassingen gehoor onder de leden in het algemeen.
Vast staat dat het instituut “implantoloog “erkend door de NVOI een groot succes is geworden. Met alle daarbij behorende verplichtingen voor de vereniging en leden wellicht een groter succes dan wij als vereniging moeten willen dragen.

Met de enorme groei die de implantologie de afgelopen decennia heeft doorgemaakt is de belangstelling voor het verkrijgen van de titel Implantoloog erkend door de NVOI ook toegenomen. Er zijn nu plannen voor het verleggen van de kwantitatieve eisen naar een meer kwaliteits gerichte norm. Welke gedachte ligt hieraan ten grondslag en passen deze wel binnen de doelstellingen van de NVOI met haar ruim 1800 leden? Moeten er minder implantologen komen zodat de administratieve lasten en visitatiestructuren meer lucht krijgen of gaan we in onze ambitie om de tandheelkundige implantologie op een hoger plan te tillen ongevraagd de machtige verzekeraars een middel geven om onszelf mee te beschadigen. Een ondubbelzinnig feit is dat aanscherping van de eisen van het consilium implantologicum zal leiden tot een vermindering van het aantal implantologen erkend door de NVOI. Hoe gaan deze leden hun weg vinden binnen onze vereniging.

Een meer structureel alternatief is mogelijk te vinden in het aanhalen van onze universitaire contacten om binnen een lange termijnvisie, welke past binnen het bedienen van alle leden van de NVOI, om te komen tot een universitair opgeleide tandarts-implantoloog en een overgangsregeling voor de implantologen erkend door de NVOI. In het gestalte geven van deze overgangsregeling ligt een taak voor de NVOI.

Een minstens even zo grote taak ligt bij de universtiteiten. Deze doet in de toekomst meer recht aan de fantastische mogelijkheden die de hedendaagse implantologie vindt binnen de tandheelkunde in het algemeen.

Ruud Berrevoets


 

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels