NMT nieuwsbrief

Nieuwegein, 15 augustus 2013


Nieuwsbrief project Kamer Mondzorg
Dit is de eerste nieuwsbrief van de projectgroep Kamer Mondzorg. Alle deelnemende organisaties krijgen vanaf nu een maandelijkse nieuwsbrief vanuit het project Kamer Mondzorg. Met deze maandelijkse update houden we u op de hoogte van de voortgang van het project. U kunt hiermee uw eigen leden informeren via uw website, ledenblad of e-nieuwsbrief. Wilt u een van de deelnemers uit de werkgroepen benaderen voor een interview of heeft u vragen? Neem dan contact op met de projectgroep via het secretariaat (h.drenth@nmt.nl).

Mondzorg werkt samen aan oprichting Kamer Mondzorg
“Er is sprake van een discrepantie tussen wetenschap en praktijk, evidence-based handelen is niet vanzelfsprekend en gegevens van de staat van de mondgezondheid zijn beperkt.” Dat was de harde conclusie van de Gezondheidsraad in 2012 in het rapport ‘Mondzorg voor morgen’. Een harde conclusie die wetenschap en praktijk in de mondzorg dichter bij elkaar moet brengen. Alle organisaties in de mondzorg, beroepsorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en opleidingen, werken samen om een onafhankelijke organisatie op te richten die kennis uit de klinische wetenschap praktisch toepasbaar maakt door middel van richtlijnen. Het streven is om in januari 2014 helder te hebben welke vorm en inhoud deze organisatie krijgt. Vervolgens nemen alle deelnemende partijen een besluit over de oprichting van deze ‘structuur’. Dan wordt ook een besluit genomen over de naamgeving. Voorlopig werkt het project onder de naam ‘Kamer Mondzorg’.

Onder leiding van de voorzitter Peter Holland, voormalig gynaecoloog, bestuurder in de gezondheidszorg en oud-voorzitter KNMG, werken diverse mensen uit het veld in verschillende werkgroepen aan de opbouw van de organisatie. De ene werkgroep richt zich daarbij op de (juridische) structuur en de financiering van de organisatie en de andere werkgroep richt zich meer op het maken van afspraken over het proces om tot richtlijnen te komen in de mondzorg en de ‘spelregels’ die daarbij horen.

Peter Holland: “Het initiatief om samen te werken aan het ontwikkelen van een structuur voor richtlijnontwikkeling voor de mondzorg is een daadkrachtige en moedige stap van de bestuurders die samenwerken in het project Kamer Mondzorg.
Mondzorg verlenen op basis van bewezen kennis is nog niet gemeen goed in de mondzorg en vraagt een andere manier van denken van de beroepsgroep.
We zijn begonnen, iedereen is aan boord, we hebben nog een complexe route voor ons.”

Richtlijnen  kookboektandheelkunde
Focus op praktisch toepasbare richtlijnen
Kort samengevat is een richtlijn een leidraad die kennis uit klinische wetenschap toepasbaar maakt in de praktijk waardoor de zorgverlener op gebaseerd bewijs professioneel kan handelen. Ontbreekt de kennis uit de wetenschap? Dan kan een richtlijn ook gebaseerd zijn op gedeelde praktische kennis. Een richtlijn is een leidraad en, in tegenstelling tot een protocol, geen gebruiksaanwijzing. Er zijn een aantal argumenten waarom het implementeren van richtlijnen in de mondzorg van belang is:
- Er is een snelle groei van kennis: op individueel niveau kun je niet alle literatuur bijhouden.
- Er zijn onverklaarde variaties in handelen tussen professionals.

Nieuwsbrief
- Patiënten hebben recht op de meest optimale behandeling.
- Aanwijsbare inadequate zorg voor patiënten: teveel en te weinig handelen, onveilige zorg.
- De samenleving heeft behoefte aan helderheid over wat de professional doet en waarom. De oproep van de deelnemende organisaties is om oog te hebben voor richtlijnen die praktisch toepasbaar zijn. Als voorbeeld werd de richtlijn Tandletsel genoemd uit 2010.

Begrippenkader

Ervaringen van andere zorgverleners: Jako Burgers (NHG)
Protocol
Hoe je iets uitvoert
Meestal volgens vaste volgorde Afgesproken werkpatroon
Gebruiksaanwijzing
Richtlijn
Wat en waarom je iets uitvoert Besliskundige ondersteuning Gemotiveerd afwijken mag Variatie in hardheid bewijs
Leidraad

Ervaringen van andere zorgverleners: Jako Burgers (NGH)
Het kwaliteitsbeleid voor de mondzorg is niet uniek in de gezondheidszorg. Ook huisartsen hebben te maken met richtlijnen en een aparte organisatie die richtlijnen ontwikkelt. Jako Burgers van het Nederlands Huisartsengenootschap was 2 juli in Nieuwegein om alle betrokkenen bij de oprichting van de Kamer Mondzorg over zijn ervaringen te vertellen. Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep. Net als de op te richten Kamer Mondzorg is het NHG een onafhankelijke organisatie. De NHG- Standaarden geven richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen die in de huisartsenpraktijk voorkomen. Het gaat daarbij om een bundeling van wetenschappelijk onderbouwde adviezen om de kwaliteit van het medisch handelen te verbeteren. De eerste NHG- standaard verscheen in 1987. Een NHG-Standaard richt zich op een bepaalde aandoening (zoals astma), klacht (zoals maagklachten) of risicofactor (zoals hoge bloeddruk) en doet duidelijke uitspraken over wat adequaat medisch handelen is. De ontwikkeling van NHG-Standaarden verloopt volgens een vaste procedure die tot doel heeft de productie van kwalitatief hoogwaardige richtlijnen te garanderen. In zijn presentatie ging Jako Burgers ook in op hoe de NHG de NHG-standaarden implementeert in de praktijk en hoe de NHG indicatoren inzet om de navolging van richtlijnen te meten.
Nieuwsgierig geworden? Bekijk nhg.org om een beeld te krijgen van hoe huisartsen dit georganiseerd hebben.

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels