Gebruik impDAT door implantologen NVOI

Avenhorn, 7 augustus 2017


ImpDAT staat bekend als een goed softwareprogramma met vele toepassingen op het gebied van documentatie, statistiek, analyse, wetenschappelijk onderzoek en zelfs voor voorraad en sterilisatie beheer. Is impDAT ook geschikt voor gebruik in het (her)regsitratie proces van de NVOI?
 
Het Consilium Implantologicum heeft als doelstelling het treffen van voorzieningen betreffende de kwalificatie van leden van de NVOI tot implantoloog.
De uit te voeren taken omvatten onder andere:

  • Ontwikkelen en bewaken van de criteria waaraan een (kandidaat-)implantoloog dient te voldoen en deze aanbieden aan het bestuur van de NVOI
  • Toetsen en beoordelen van leden die te kennen hebben gegeven voor de kwalificatie implantoloog NVOI in aanmerking te willen komen. 
Voor de kwantitatieve beoordeling worden verschillende behandelingen en verschillende indicaties gevraagd, uitgevoerd bij minimaal 300 patiënten in een aaneengesloten periode van 5 jaar. In het NVOI Bulletin is in 2015 reeds aangekondigd dat vanaf 01-01-2016 bij de (her)registratie de patiënten data van deze 300 patiënten in het NVOI Excel bestand dienen te worden aangeleverd. Deze eis is ook in het nieuwe reglement (december 2016) inmiddels opgenomen.
Tot voor kort heeft het Consilium aanlevering van data uit de impDAT database geaccepteerd met de aantekening dat de noodzakelijke gegevens door het Consilium moeten kunnen worden beoordeeld. De eisen en wettelijke kaders die het Consilium aan de vereiste data moet stellen zijn toegenomen. De (her)registratie procedure wordt er niet eenvoudiger op. De NVOI Excel lijst is verder ontwikkeld en voldoet thans aan de nieuwste eisen. Recentelijk is weer een nieuwe versie uitgebracht.
 
Samengevat zijn de eisen die worden gesteld aan de aan te leveren patiëntengegevens als volgt;
  • De gegevens moet inzichtelijk en overzichtelijk worden aangeleverd om een uniforme beoordeling mogelijk te maken.
  • Patiënten moeten anoniem worden gemeld zonder dat gegevens zijn te herleiden.
  • Initialen en geboortedatum zijn niet langer toegestaan.
  • Het systeem mag niet fraudegevoelig zijn. Er worden 300 patiënten gevraagd en niet 300 behandelingen.
  • De patiënten moeten bij de visitatie herleid kunnen worden en het dossier moet verifieerbaar zijn. Er moet dus een decodering tijdens de visitatie mogelijk zijn. 
Bij de beoordeling van de herregistratie van enkele impDAT gebruikers hebben zich problemen voorgedaan. Zo werden er vraagtekens gezet bij de aangeleverde patiëntengegevens en de aanvullende chirurgische technieken waren niet goed te beoordelen en te herleiden naar de patiënten. ImpDAT is een prachtig programma maar blijkbaar niet geschikt om de data aan te leveren in het juiste format nodig bij het (her)registratie proces.
 
Het Consilium heeft besloten dat vanaf nu alle (kandidaat-)implantologen bij de (her)registratie de patiëntengegevens dienen aan te leveren in het NVOI Excel bestand zoals op de website is te downloaden. Dit doet recht aan het vigerende reglement en maakt het voor iedereen duidelijk dat andere data aanlevering in eigen bestanden niet meer mogelijk is c.q. geaccepteerd wordt. De NVOI heeft een verantwoordelijkheid dat verzending van patiëntengegevens binnen de wettelijke kaders geschiedt. Het Consilium ziet erop toe dat de beoordeling van data uniform en volgens de regels verloopt.
 
Het Consilium realiseert zich dat van de impDAT gebruiker extra inspanning wordt gevraagd bij de (her)registratie, maar verwacht dat er begrip zal zijn voor haar standpunt.
 
Consilium Implantologicum

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels