Websitevoorwaarden & Privacybeleid


NVOI online en de website www.nvoi.nl zijn exclusief eigendom van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI). De NVOI betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de website www.nvoi.nl en de binnen NVOI online geboden diensten en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Aan de geboden informatie kunt u echter geen rechten ontlenen. Bovendien is de NVOI niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Bij bezoek aan de deze website en/of gebruikmaking van daarop geboden informatie of diensten wordt u geacht bekend en akkoord te zijn met de door de NVOI hiertoe opgestelde websitevoorwaarden en het gevoerde privacybeleid.

Deze website is gebouwd en opgemaakt conform de door de w3c.org gehanteerde normen en technieken. Voor optimaal gebruik van de site adviseren wij de Firefox webbrowser.

Copyrights
Alle informatie binnen het domein www.nvoi.nl en NVOI online is exclusief eigendom van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI), tenzij anders is aangegeven. Duplicatie van informatie op de webpagina's en/of van downloads die door de NVOI binnen dit domein worden aangeboden, is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik. Duplicatie, publicatie en verspreiding van voornoemde informatie, dan wel delen ervan, in alle andere gevallen is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming vooraf door de NVOI.

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing bij een bezoek aan de website van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI). De NVOI hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt. Verantwoordelijk in geval er sprake is van gegevensverwerking op en publicatie binnen NVOI online is de NVOI, Postbus 34, 1633 ZG te Avenhorn.

Surfen op www.nvoi.nl
Grote delen van deze website kunt u anoniem raadplegen. De NVOI legt geen gegevens vast die iets zeggen over de identiteit van u als bezoeker van deze site.

Registreren voor NVOI online
Delen van deze website zijn alleen toegankelijk voor leden van de NVOI. Indien u toegang wenst tot deze afgeschermde pagina's, dan wel gebruik wenst te maken van één of meer van de exlusieve diensten binnen NVOI online, dient u zich na eerste aanmelding te registreren voor een zgn. 'Mijn NVOI' account. U bent verplicht het registratieformulier, welke tevens de contactgegevens van uw NVOI lidmaatschap bevatten, naar waarheid in te vullen.

U kunt op elk moment besluiten dat u geen gebruik meer wenst te maken van deze exclusieve diensten van deze website. U kunt deze wens kenbaar maken door het sturen van een e-mail of brief naar het secretariaat. Na ontvangst zal uw account worden gedeactiveerd.

NVOI online en 'Mijn NVOI' account zijn services welke kostenloos worden aangeboden aan leden van de NVOI. De NVOI heeft het recht gebruik van één of meer van de diensten van deze website, hetzij voor meerdere leden tegelijk, dan wel voor een individueel lid, zonder opgaaf van reden en met onmiddellijke ingang te staken. De NVOI zal u daarvan op de hoogte stellen.

Inloggen als lid van de NVOI
Wanneer u als lid van de NVOI inlogt op 'Mijn NVOI', legt de NVOI enkele gegevens vast om uw lidmaatschap en registratie te verifiëren. Uw persoonsgegevens welke zijn vastgelegd in uw registratiegegevens worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. In alle gevallen verwerkt de NVOI alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn en waarvan u zelf bij registratie heeft aangegeven als zijnde akkoord voor gebruik binnen de vereniging.

Door u ingevulde gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt noch ter beschikking gesteld worden aan derden, tenzij een Algemene Ledenvergadering van de NVOI hiertoe vooraf uitdrukkelijk toestemming zal hebben verleend. Verder geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Logbestanden en cookies
De server waarop de website is ondergebracht, houdt logbestanden bij. De data uit deze logbestanden worden gebruikt om serverproblemen te signaleren en om informatie over de frequentie van het bezoek aan de site, de voorkeur voor informatie en het gebruikte bladerprogramma bij te houden.
Om u als NVOI-lid te laten inloggen op 'Mijn NVOI' wordt tijdelijk (dat wil zeggen zolang u daadwerkelijk bent ingelogd) een cookie op de harde schijf van uw computer geplaatst. Als u gebruikmaakt van de mogelijkheid uw wachtwoord te laten onthouden, plaatst de server een permanent cookie op de harde schijf.

Wijzigingen
De NVOI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen via de nieuwsmodule van deze site worden aangekondigd en op deze pagina worden gepubliceerd.

Links naar andere websites
Op deze website treft u verwijzingen (links) naar websites die niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van de NVOI. De NVOI is dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze websites, noch voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites.

Recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website voorwaarden en het privacybeleid van de NVOI, neemt u dan schriftelijk contact op met:

Secretariaat NVOI
Postbus 34
1633 ZG Avenhorn
secretariaat@nvoi.nl

 

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels