Verantwoording

 
Alle aangestelde organen binnen de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) dienen verantwoording af te leggen voor het door hen gevoerde beleid en/of door hen uitgevoerde werkzaamheden.
 
NVOI Bestuur
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, brengt het NVOI bestuur verslag uit aan de algemene ledenvergadering over het gevoerde beleid. Goedkeuring van de algemene ledenvergadering strekt tot décharge.
 
Consilium Implantologicum
Het Consilium Implantologicum brengt jaarlijks verslag uit aan de algemene ledenvergadering en legt verantwoording af over de werkzaamheden van het voorafgaande verenigingsjaar. Goedkeuring van de algemene ledenvergadering strekt tot décharge.
 
NVOI Kascommissie
De NVOI kascommissie onderzoekt jaarlijks het financiële beleid van de penningmeester en brengt hierover verslag uit aan de algemene ledenvergadering. Goedkeuring van de algemene ledenvergadering strekt tot décharge.
 
Overige commissies
De Commissie Postacademisch Onderwijs Implantologie (PAOI), de NVOI Publicatieprijscommissie, de Implantologie Overleg Commissie (IOC) en de Juniorcommissie (iDent35) rapporteren elk aan het bestuur.
 
Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering (ALV) wordt tenminste twee maal per jaar bijeengeroepen door het bestuur. Tijdens deze ALV legt het bestuur verantwoording af over haar in het afgelopen jaar gevoerd bestuur. Tevens presenteert het bestuur eenmaal per jaar een balans, staat van baten en lasten en een toelichting hierop. Goedkeuring hiervan door de ALV strekt het bestuur tot décharge van het door haar en de penningmeester gevoerde beleid en beheer in het afgelopen jaar.
 
Alleen leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. De gewone leden en de ereleden hebben hierin ieder een stem. Een lid kan zich niet door een ander lid laten vertegenwoordigen.
 
De voorjaarsvergadering (jaarverslagen, staat van baten en lasten) vindt plaats in de maand juni en de najaarsvergadering (begroting) in de maand december.
 

Verantwoording

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels