NVOI Publicatieprijs criteria

Voorwaarden, samenstelling van de jury, criteria en bekendmaking


Voorwaarden voor mededinging

•  Het betreft een publicatie vanuit een Nederlands instituut.
•  Publicatie vond plaats in een gerefereerd tijdschrift, opgenomen in
•  Medline Silver Platter (incl. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde).
•  Inzendingen dienen voor 1 februari volgend op het jaar van publicatie
•  toegezonden te worden aan de voorzitter van de jury. De inzending
•  dient in viervoud te geschieden. In het begeleidende schrijven dienen
•  het privé adres van de (hoofd) auteur te worden vermeld, alsmede de
•  instelling waar het onderzoek plaatsvond.
•  Indien de commissie beslist dat het aantal publicaties niet toereikend is
•  zal de NVOI-Publicatieprijs worden doorgeschoven naar het volgende
•  jaar.


Samenstelling van de jury

De jury bestaat uit minstens drie personen en wordt voor drie jaar benoemd. Zij bestaat minimaal uit een kaakchirurg, een tandarts met erkende implantologisch-chirurgische en een tandarts met erkende implantologisch-prothetische kwaliteiten. Deze commissie zal de publicaties beoordelen. Indien een van juryleden actief is als auteur, dan wel als co-auteur, vindt beoordeling van desbetreffende publicatie door de voorzitter plaats, tenzij die zelf geen auteur of co-auteur is. In dat geval beoordelen de overige juryleden het artikel. Het bestuur van de NVOI heeft in de commissie voor 2009 en verder benoemd:

Dr. K. Heijdenrijk voorzitter
G.J. Kers  lid
F.L. Guljé  lid
Dr. E.M. Van Cann  lid


Criteria van selectie

•  Het artikel heeft een duidelijk raakvlak met de orale implantologie
•  De vraagstelling is duidelijk
•  Materiaal en methoden zijn wetenschappelijk verantwoord
•  Resultaten zijn goed uitgewerkt
•  Is een duidelijke discussie
•  De resultaten worden goed becommentarieerd tegen de
•  literatuur gegevens
•  Het artikel is goed leesbaar


Criteria voor beoordeling

De publicatie wordt beschouwd op de volgende criteria:
•  Mate van betekenis voor de orale implantologie
•  Het belang van de bevindingen voor de dagelijkse praktijk,
•  nu of in de nabije toekomst
•  De vraagstelling wordt gekenmerkt door originaliteit
•  Er zijn nieuwe technieken ontwikkeld om de vraagstelling
•  te kunnen beantwoorden
•  De methodologische onderzoeksopzet is creatief en past
•  op de vraagstelling
•  De resultaten zijn verantwoord uitgewerkt
•  De wijze waarop de resultaten worden becommentarieerd
•  tegen de literatuurgegevens
•  De vraagstelling wordt beantwoord
•  Er is sprake van uitstralingseffect
•  Er is sprake van een eventuele multidisciplinair karakter

Het staat de juryleden vrij, in onderling overleg, aanvullende criteria vast te stellen.


Nominatie

Uit alle publicaties die aan de criteria onder punt 4 voldoen, selecteert de jury vijf nominaties. Dit geschiedt op grond van de samenvattingen die door het secretariaat van de NVOI aan de jury ter beschikking worden gesteld. De voorzitter doet in principe niet mee aan deze selectie. Ieder jurylid kent aan de 5 beste inzendingen een oplopend volgnummer (1 t/m 5) toe. Het hoogste nummer wordt toegekend aan de beste publicatie. De publicaties en nummers worden ingeleverd bij de voorzitter en door hem gemiddeld. De eerste vijf worden genomineerd. Desbetreffende artikelen worden gekopieerd en integraal bestudeerd.


De uiteindelijke winnaar

De jury kiest uit de vijf artikelen de beste publicatie. Het oordeel van de jury is bindend en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De voorzitter zal zorg dragen voor een juryrapport. Eventuele kosten voor vergaderen zijn voor rekening van de NVOI en kunnen bij de penningmeester worden gedeclareerd.


De bekendmaking van de winnaar en uitreiking van de prijs

De bekendmaking van de winnaar vindt plaats tijdens de wetenschaps-
dagen van de NVOI bij monde van de voorzitter van de jury. De winnaar zal bij aanvaarden van de prijs, verplicht zijn om op passende wijze, door een korte mondelinge uiteenzetting op een congres of vergadering en schriftelijk via het NVOI bulletin, zijn onderzoek en de resultaten toe te lichten.

 

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels