ZN, inzicht in kwaliteit van zorg nog onvoldoende

Zeist, 23 februari 2010


Zorgverzekeraars vinden dat gegevens over kwaliteit van zorg via Zichtbare Zorg niet snel genoeg beschikbaar komen. Ook zijn er onvoldoende uitkomstindicatoren en zijn de gegevens niet goed toegankelijk. Zorgverzekeraars hebben daarom bij Zichtbare Zorg aangedrongen op een generiek dataprotocol dat van toepassing is op alle domeinen van zorg. Indien de toegang tot de benodigde gegevens over kwaliteit via Zichtbare Zorg onvoldoende blijft, nemen zorgverzekeraars hun eigen verantwoordelijkheid.

Zorgverzekeraars worden kritisch gevolgd in de wijze waarop ze hun inkooprol voor verzekerden in het zorgstelsel invullen: zijn zorgverzekeraars in staat om te sturen op kwaliteit en kunnen zij een bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van zorg door het stimuleren van doelmatigheid? Een cruciale randvoorwaarde voor het sturen op kwaliteit is de beschikbaarheid van gegevens over de kwaliteit van zorg. Zichtbare Zorg voorziet hier onvoldoende in. Belangrijke verbeterpunten zijn: de actualiteit van de gegevens, de beschikbaarheid van gegevens op een lager aggregatieniveau (zorgproduct en productielocatie) en de volledigheid van de gegevens.

De oorzaak van het probleem is volgens ZN onder meer het besturingsmodel van Zichtbare Zorg. Er gaat te veel energie verloren aan moeizame trajecten in de stuurgroepen van de verschillende domeinen van zorg. Met name de toegang tot de gegevens leidt tot discussies die telkens opnieuw gevoerd worden met verschillende partijen aan tafel. ZN is hierover inmiddels in gesprek met het bureau van Zichtbare Zorg. De zorgverzekeraars hebben bij Zichtbare Zorg aangedrongen op een generiek dataprotocol dat van toepassing is op alle domeinen van zorg. In het dataprotocol moet worden vastgelegd hoe de toegang tot de gegevens is geregeld.

Indien de toegang tot de benodigde gegevens over kwaliteit via Zichtbare Zorg onvoldoende kan worden ingevuld, zullen zorgverzekeraars hiermee zelf aan de slag gaan. Zorgverzekeraars ontwikkelen voor de medisch specialistische zorg (MSZ), de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en ketenzorg in het voorjaar van 2010 al een uniforme set aan kwaliteitsgegevens voor de zorginkoop. In 2011 volgt een uniforme set voor de AWBZ. ZN brengt deze zorginkoopsets in bij Zichtbare Zorg.

Om te kunnen sturen op kwaliteit in de zorginkoop, hebben zorgverzekeraars inzicht in kwaliteit nodig op het niveau van zorgprestaties. Dit is in het bijzonder van belang bij zorg waar prestatiebekostiging is of wordt ingevoerd, zoals de MSZ, GGZ en ketenzorg. Het genereren van inzicht in kwaliteit in deze sectoren vindt daarom niet langer plaats op het niveau van instellingen maar op zorgproductniveau (DBC). Dat betekent voor de zorgaanbieder registratie van kwaliteit in het primaire proces op patiëntniveau. Hierdoor kunnen bij de zorginkoop afspraken worden gemaakt over kwaliteit in relatie tot prijs van DBC’s. Dit wil niet zeggen dat de gegevens op patiëntniveau uitgeleverd moeten worden; deze worden geaggregeerd op DBC- of aandoeningsniveau. Ook in de AWBZ gaan we die kant op met de introductie van zorgzwaartepakketten.

Zorgverzekeraars zijn van mening dat het genereren van kwaliteitsinformatie een publieke taak is. Daarom hebben zij er bij het ministerie van VWS op aangedrongen Zichtbare Zorg onder te brengen in een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en niet, zoals voorgenomen, in een private stichting Centrum Klantervaring Zorg (CKZ). Volgens ZN moeten de belanghebbenden de kwaliteitsindicatoren samen ontwikkelen. De uitvraag en uitlevering van de gegevens moet vervolgens plaatsvinden door een uitvoeringsorganisatie met een helder mandaat op basis van wettelijke bevoegdheden.

Zorgverzekeraars blijven participeren binnen Zichtbare Zorg omdat zij belang hechten aan een breed gedragen set van kwaliteitsindicatoren voor zorg. ZN onderschrijft ook de één-loket gedachte, mits er voor de zorgverzekeraars geen belemmeringen zijn in de toegang tot de gegevens. Maar ZN zal voorlopig geen samenwerkingsovereenkomsten of zorgdomeinspecifieke dataprotocollen meer ondertekenen, waarin het huidige stuurgroepmodel bepalend is voor de wijze van toegang tot de gegevens. ZN wil daarvoor eerst een generieke dataprotocol en duidelijkheid over de verzelfstandiging van Zichtbare Zorg.
Bron
Zorgverzekeraars Nederland


Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels