Geen bewijs voor preventie door antibiotica bij endocarditis

NTvT nieuwsbrief, 25 februari 2010


Het toedienen van antibiotica bij tandheelkundige ingrepen ter preventie van endocarditis is altijd een onderwerp van discussie. Onderzoekers uit Zweden hebben onderzocht in hoeverre de thans gebruikte richtlijnen in overeenstemming zijn met het bewijs voor het effect van antibioticaprofylaxe. Zij verrichtten hiervoor een literatuuronderzoek waarbij 186 artikelen over een specifieke cardiale conditie en antibioticaprofylaxe werden beoordeeld. Geïncludeerd werden alleen onderzoeken die te maken hadden met cardiovasculaire problemen.
Uit de bestudeerde onderzoeken komt naar voren dat antibioticaprofylaxe een beschermend effect van 49% (oddsratio: 0,51) had op endocarditis die binnen 30 dagen na behandeling zou kunnen ontstaan. Dit resultaat was echter niet statistisch significant en de kwaliteit van de bewijslast was zwak.
Geconcludeerd wordt dat er geen bewijs is voor de preventieve werking van antibiotica in geval van endocarditis. Bestaande klinische richtlijnen en adviezen zouden moeten worden aangepast en zouden meer evidence-based moeten zijn.
De Richtlijn Endocarditisprofylaxe van het Nederlands Huisartsen Genootschap is te vinden op: http://download.nhg.org/FTP_NHG/standaarden/FTR/Endocarditisprofylaxe_text.html

Abstract
Almost all (17/20) Swedish counties have pharmaceutical committees that establish recommendations for the use of antibiotic prophylaxis in oral healthcare.
Objective: To evaluate the evidence for the use of antibiotic prophylaxis in oral healthcare and the agreement between Swedish recommendations and evidence.
Material and methods: We conducted a systematic literature search in PubMed and the Cochrane Controlled Trials Register. The MeSH terms 'antibiotic prophylaxis' and 'dentistry' were used in the database search. Abstracts were reviewed according to specific inclusion and exclusion criteria. A total of 186 articles were read in full text by the 4 authors independently. Data extraction and interpretation of data was carried out using a pre-defined protocol. In the end, one case-control study was included for evaluation of evidence.
Results: The case-control study included patients with specific cardiac conditions. The study reported a 49% protective efficacy (odds ratio: 0.51) of antibiotic prophylaxis for first-time episodes of endocarditis within 30 days of procedure. This result was not statistically significant. The quality of the evidence was low. No studies were evaluated on patients with other medical conditions. The recommendations included several cardiac and other medical conditions for which there is a lack of evidence or no evidence to support the use of antibiotic prophylaxis.
Conclusions: There is a lack of evidence to support the use of antibiotic prophylaxis. To avoid the risk of adverse events from antibiotics and the risk of developing resistant bacterial strains, the use of antibiotic prophylaxis should be minimised and recommendations in Sweden should be revised to be more evidence-based.

Bron
Ellervall E, Vinge E, Rohlin M, Knutsson K. Antibiotic prophylaxis in oral healthcare – the agreement between Swedish recommendations and evidence. Br Dent J 2010; 208: E5. Epub 2010 Feb. 5.

De redactie van de NTvT-Nieuwsbrief verzocht dr. Henk Brand, universitair hoofddocent van de afdelingen Orale Biochemie en Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie aan het Academisch Centrum Tandheelkunde te Amsterdam om een reactie naar aanleiding van het artikel van Ellervall et al (2010).
Henk Brand: “Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van endocarditis profylaxe bij bloedige tandheelkundige ingrepen. De resultaten van deze onderzoeken, dat de antibioticaprofylaxe niet of slechts gedeeltelijk effectief tegen endocarditis was, waren voor de American Heart Association dan ook aanleiding om in 2007 hun richtlijn te herzien. Volgens de huidige Amerikaanse richtlijn is antibioticaprofylaxe alleen nog ge├»ndiceerd bij een beperkt aantal hartaandoeningen met een sterk verhoogd risico op endocarditis. In 2008 is het advies voor artsen en tandartsen, samengesteld door de endocarditis profylaxe commissie van de Nederlandse Hartstichting, op overeenkomstige wijze aangepast.” Dit advies is te vinden op:
http://www.webshop.hartstichting.nl/producten/producten.aspx?CatID=71&pID=3765

Bron:NTvT nieuwsbrief Aflevering 28, 25 februari 2010

 

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels