Veelgestelde vragen

Ben ik verplicht de verzamelstaat van de NVOI te gebruiken?
Ja, sinds 2016 is de ‘NVOI verzamelstaat implantologische verrichtingen’ (Excel-bestand) verplicht bij de aanlevering van de behandelde patiënten. Deze verplichting is in het reglement Implantoloog (versie 2016) opgenomen. Met deze digitale lijst is voor u en het Consilium in één oogopslag te zien of de aanvraag voor (her)registratie voldoet aan de voorwaarden van het Reglement Implantoloog. Dit Excel bestand zorgt ook dat aan de voorwaarden van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt voldaan.

Ben ik verplicht het NVOI jaarverslag in te dienen?
Nee, deze eerdere jaarlijkse verplichting voor de implantoloog NVOI is per 11 december 2018 tijdens de algemene ledenvergadering komen te vervallen.

Moet ik bekend zijn met het Excel-programma om ermee te kunnen werken?
Nee, bij het programma zit een uitgebreide uitleg zodat het zelfs door digibeten te gebruiken is. Lees wel deze gebruiksaanwijzing voor u begint. Komt u er desondanks niet uit, stuur ons dan een mail met uw vraag / probleem.

Als er een update van het Excel-programma komt, moet ik dan alles opnieuw invoeren?
Nee, in het programma zit een optie (‘importknop’) verwerkt waarmee de ingevoerde gegevens van een oudere versie eenvoudig geïmporteerd kunnen worden in de nieuwe versie.

Ik ben een behandeling uit een vorige maand vergeten in te voeren. Hoe krijg ik die ertussen?
Gewoon onder aan de lijst invoeren. Door op de ‘sorteerknop’ (rode driehoek boven datum) wordt de lijst op datum gesorteerd.

Ik zou graag extra kolommen willen hebben waar ik meer gegevens in kwijt kan, bv. of een implantaat immediaat geplaatst is, of er een bindweefseltransplantaat is aangebracht etc.
Er wordt met regelmaat een nieuwe versie van het bestand op deze site gepubliceerd. Met de huidige versie kunnen vijf extra kolommen worden toegevoegd. Voorjaar 2017 wordt weer een verbeterde versie gepubliceerd waarin 10 extra kolommen toegevoegd kunnen worden.
Let wel: Het is raadzaam uw oude bestand te importeren in een nieuwe versie van het bestand.

Hoe werkt de telling wanneer bij één patiënt op verschillende locaties wordt geïmplanteerd?
Vinden alle behandelingen in één zitting plaats dan telt de patiënt eenmaal mee, maar de locaties en eventuele botopbouwtechnieken tellen wel apart. Vinden de behandelingen in aparte zittingen plaatst dan wordt de patiënt bij een volgende behandeling opnieuw geteld.

Geldt dit ook als er pre-implantologische chirurgie en later op dezelfde locatie implantaten worden geplaatst?
Ja. Een patiënt waarbij eerst een sinusbodemelevatie is uitgevoerd en na een aantal maanden op die locatie geïmplanteerd telt voor 2 patiënten.

Wat wordt bedoeld met de zin “… maar de locaties en eventuele botopbouwtechnieken tellen wel apart.”? Wat houdt dat in voor de telling?
Als in één behandeling een implantaat tpv. de 11 met botopbouw en tpv. de 26 met interne sinusbodemelevatie wordt geplaatst, telt dit als één patiënt; 2 locaties (premaxilla en zijdelingse delen) en 2 botopbouwtechnieken (GBR techniek en orthograde sinusbodemelevatie).

Wat valt onder een pré-implantologische behandeling?
Alle behandelingen waar een botopbouwtechniek wordt uitgevoerd ter voorbereiding van het plaatsen van implantaten. De implantaten worden in een latere zitting geplaatst.

Wat wordt verstaan onder een aanvullende chirurgische behandeling?
Tot de aanvullende chirurgische technieken worden de volgende bot opbouwtechnieken en/of weke-delen reconstructies gerekend:
• Laterale sinusbodemelevatie
• Orthograde sinusbodemelevatie (Summerstechniek)
• Opbouw van de processus alveolaris met een bottransplantaat /
botvervangend middel al dan niet bedekt met een membraan (GBR techniek)
• Verhogen processus alveolaris middels distractie osteogenesis
• Onder het kopje ‘anders’ kunnen technieken vallen zoals socket shield methode en weke-delenreconstructies zoals bindweefseltransplantaat en toepassen van mucograft.
• Een mondbodem- en/of vestibulumplastiek als deze als een pre-implantologische behandeling is uitgevoerd.

Het opvullen van een alveole (socket- of ridgepreservation) kan wel worden opgenomen in de Excel data base maar wordt niet meegerekend als aanvullende chirurgische behandeling.

Wanneer valt een implantaat onder locatie ‘premaxilla’?
Bij een solitair implantaat van de 13 t/m 23. De post-canine elementen vallen onder locatie ‘zijdelingse delen’. Bij een brugconstructie kan er een overlap zijn. De brug 11-X-13 en de brug 12-X-14 vallen onder de locatie ‘premaxilla’ de brug 13-X-15 valt onder locatie ‘zijdelingse delen’.
In een edentate kaak wordt de locatiebepaling moeilijker. De gemakkelijkste regel is: alle implantaten geplaatst vóór de mediale sinuswand vallen onder locatie ‘premaxilla’, de overige onder locatie ‘zijdelingse delen’.

Patiënten voor een periimplantitis behandeling kunnen worden meegeteld als behandelde implantologie patiënten?
Alleen een chirurgische periimplantitis behandeling kan als een aparte verrichting deel uitmaken van de verrichtingenlijst, met een maximum van 12 patiënten voor de eerste registratie en 25 patiënten voor de herregistratie. De conservatieve behandeling van periimplantitis kan evenwel niet worden opgenomen in het Excel-bestand.

Telt het plaatsen van een abutment ook mee voor de verrichtingenlijst?
Nee, 2e-fase chirurgie, het plaatsen van healingcaps, het plaatsen van abutments etc. hoort bij het plaatsen van het implantaat. Het is dus geen verrichting die als een implantaat- behandeling kan worden opgevoerd. Ook niet wanneer de implantaten door een ander zijn geplaatst.