Algemene voorwaarden

Inschrijven
Wanneer u zich inschrijft voor een cursus of congres legt het Congresbureau NSOI de daartoe benodigde gegevens vast ten behoeve van de verwerking van uw inschrijving. Uw (persoons)gegevens welke zijn vastgelegd middels het inschrijfformulier worden uiterst zorgvuldig behandeld en bewaard. In alle gevallen verwerkt het Congresbureau NSOI alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn en waarvan u zelf bij de aanmelding heeft aangegeven als zijnde akkoord voor gebruik ten behoeve van uw inschrijving voor de cursus of congres.

Door u ingevulde gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt noch ter beschikking gesteld worden aan derden, tenzij hiertoe vooraf uitdrukkelijk toestemming zou zijn verleend, behoudens aan de met de organisatie samenwerkende industriële partners van de cursus of het congres. Verder geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Inschrijven geschiedt op volgorde van aanmelding. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u binnen 14 dagen een schriftelijke bevestiging van uw definitieve inschrijving en een overzicht van de cursus- of congreskosten van het Congresbureau NSOI. Bij overinschrijving wordt u op een wachtlijst geplaatst en ontvangt u hierover bericht.

Betaling
Betaling van de kosten voor inschrijving voor een cursus of congres vindt in principe plaats via automatische incasso. Deze incasso vindt maximaal 6 weken voorafgaand aan de cursus- of congresdatum plaats, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Annulering / Bedenktijd
U heeft 14 dagen bedenktijd op het moment van inschrijven. De bedenktermijn vervalt indien het eerste lesmoment binnen de 14 dagen bedenktijd plaatsvindt en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen.
Annulering van uw inschrijving dient schriftelijk te geschieden bij het Congresbureau NSOI. Dit kan tevens per email naar congresbureau@nsoi.nl. Annulering van uw inschrijving binnen 14 dagen na ontvangst van uw inschrijving is kosteloos. Daarna geldt: bij annulering tot 6 weken voorafgaand aan de cursus- of congresdatum wordt € 30,00 administratiekosten in rekening gebracht, daarna wordt 50% van uw inschrijvingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen de periode van 2 weken voorafgaand aan de cursus- of congresdatum vindt geen restitutie meer plaats. Eventuele restitutie zal binnen 2 weken plaatsvinden.

Data, prijzen, programma, tijden en spreker(-s) zijn onder voorbehoud. Vanzelfsprekend streeft het Congresbureau NSOI er naar te voorkomen dat een cursus of congres geen doorgang kan vinden. Bij minder dan 50% inschrijvingen van het totaal aantal te plaatsen deelnemers behoudt het Congresbureau NSOI zich het recht voor een cursus of congres geen doorgang te laten vinden. U wordt hierover per email geïnformeerd en er vindt desgewenst restitutie van de inschrijvingskosten plaats of u wordt ingedeeld bij een volgende cursus- of congresgelegenheid. Bij overmacht, zoals acute ziekte van een spreker of ieder ander ernstig voorval, behoudt het Congresbureau NSOI zich eveneens het recht voor de cursus of congres geen doorgang te laten vinden. U wordt hierover per email geïnformeerd en er vindt desgewenst restitutie van de inschrijvingskosten plaats, er wordt een nieuwe cursus- of congresdatum vastgesteld of u wordt ingedeeld bij een volgende cursus- of congresgelegenheid.

Aansprakelijkheid
Deelname aan een cursus of congres geschiedt op eigen risico. Het Congresbureau NSOI is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een cursus of congres. Het Congresbureau NSOI zal iedere aansprakelijkheid voor schade die een deelnemer zichzelf toebrengt tijdens hands-on trainingen afwijzen. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan een hands-on training.

Auteursrechten
Het format van de door het Congresbureau NSOI georganiseerde cursussen en congressen is eigendom van het Congresbureau NSOI. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van het Congresbureau NSOI is het verboden dit format te gebruiken voor enig andere (commerciële) toepassing.

Het gebruikte cursus- of congresmateriaal is eigendom van de cursusgever of spreker op een congres. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de cursusgever of spreker op een congres is het de deelnemer verboden gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het gebruikte cursus- of congresmateriaal te publiceren of op welke andere wijze dan ook te vermenigvuldigen of openbaar te maken. Ook is het uitdrukkelijk verboden opnames in beeld of geluid te maken van cursus- of congresactiviteiten of gedeelten daarvan behoudens voor eigen gebruik.

Toestemmingsverklaring
Tijdens door het Congresbureau NSOI georganiseerde cursussen, congressen of andere bijeenkomsten, kunnen in het kader van het (wetenschappelijk) programma of de verslaglegging daarvan foto’s en video opnamen worden gemaakt. Het is mogelijk dat daarbij deelnemers herkenbaar in beeld komen. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit voorafgaan aan het congres/de cursus aan ons doorgeven.

Het beeldmateriaal zal door het Congresbureau NSOI voor haar website(s), het NVOI Bulletin, nieuwsbrieven en eventuele andere (social) media uitingen, gebruikt kunnen worden.

Klachtenregeling
Het Congresbureau NSOI beschikt over een klachtenregeling. Deze kunt u via deze link nalezen.

U accepteert de Algemene Voorwaarden NSOI, zoals hierboven omschreven, bij inschrijving voor een, door het Congresbureau NSOI georganiseerde, cursus of congres.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden NSOI, de Klachtenregeling Congresbureau NSOI, het privacybeleid van de NSOI of Congresbureau NSOI, neemt u dan schriftelijk of per mail contact met ons op.