Privacyverklaring

Algemeen
Dit is de Privacyverklaring van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie in Benningbroek (hierna: “NVOI”).

Deze Privacyverklaring beschrijft onder meer welke persoonsgegevens NVOI verwerkt, voor welke doeleinden NVOI deze persoonsgegevens verwerkt, welke grondslagen voor de verwerking bestaan en hoe u over de verwerking van persoonsgegevens contact kunt opnemen met NVOI. Indien u persoonsgegevens aan NVOI verstrekt ontvangt u daaraan voorafgaand of (bijna) tegelijkertijd deze Privacyverklaring of heeft u deze tijdig kunnen inzien.

Van wie NVOI persoonsgegevens verwerkt
NVOI verwerkt persoonsgegevens van (medewerkers van):

 • (aspirant) leden van NVOI
 • diegenen die met NVOI communiceren
 • deelnemers aan bijeenkomsten/activiteiten/trainingen van NVOI
 • abonnees op nieuwsbrieven/bulletins van NVOI
 • adverteerders in nieuwsbrieven/bulletins van NVOI
 • bezoekers van de website van NVOI
 • medewerkers van NVOI
 • deelnemers aan het (her-)visitatieproces en (her-)registratieproces van NVOI
 • partijen met wie NVOI samenwerkt
 • leveranciers van (diensten en goederen aan) NVOI.

Persoonsgegevens
NVOI verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, telefoonnummer en emailadres
 • geslacht
 • geboortedatum en geboortejaar
 • beroep en functie
 • beroepsregistratie (BIG en/of KRM)
 • betalingsgegevens
 • IP-adres.

Deze persoonsgegevens ontvangt NVOI in beginsel rechtstreeks van u of van derden al dan niet met uw toestemming. 
NVOI maakt geen gebruik van profiling.

Doelen verwerking persoonsgegevens
NVOI verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het bevorderen en verbreiden van de kennis van de orale implantologie
 • het leveren van diensten aan leden en niet-leden van NVOI
 • het verzorgen van bijeenkomsten, seminars en onderwijs
 • de opname in het register van NVOI
 • het nakomen van contractuele afspraken
 • het onderhouden van contact en het toe (laten) sturen van een attentie aan leden/derden
 • het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening door NVOI
 • het verrichten van marketing- en acquisitieactiviteiten van NVOI
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • het beheren van het archief van NVOI.

Grondslagen verwerking persoonsgegevens
NVOI verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • uw toestemming
 • de uitvoering van een overeenkomst tot het leveren van diensten
 • de nakoming van een wettelijke verplichting
 • een gerechtvaardigd belang van NVOI, waaronder begrepen een efficiënte bedrijfsvoering en effectieve communicatie.

Geheimhouding
NVOI neemt geheimhouding in acht ten aanzien van alle persoonsgegevens waarover NVOI de beschikking krijgt en handelt daarbij overeenkomstig de (Uitvoeringswet) Algemene verordening gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Bewaren van persoonsgegevens
NVOI bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring beschreven doelen of dan waartoe NVOI wettelijk is verplicht. NVOI bewaart persoonsgegevens in beginsel niet langer dan 7 jaren na afloop van het kalenderjaar waarin de relatie met de betrokkene is geëindigd. 

Vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens
U kunt omtrent persoonsgegevens contact opnemen met NVOI voor de volgende zaken:

 • de inzage in persoonsgegevens die NVOI van u verwerkt
 • de aanpassing of aanvulling van persoonsgegevens die NVOI van u verwerkt
 • het wissen van persoonsgegevens die NVOI van u verwerkt
 • de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens
 • de overdracht van persoonsgegevens die NVOI van u verwerkt, aan u of aan een derde
 • het bezwaar over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hieronder staan de contactgegevens van NVOI vermeld. NVOI streeft ernaar uw verzoek zo snel mogelijk af te handelen. NVOI brengt geen kosten in rekening voor de afhandeling van een dergelijk verzoek, tenzij een verzoek onredelijk is. NVOI is niet gehouden om aan elk verzoek te voldoen. In het voorkomend geval zal NVOI dat dan duidelijk toelichten.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
NVOI verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien:

 • u daarvoor toestemming heeft gegeven,
 • NVOI daartoe verplicht is krachtens rechterlijke uitspraak of de wet
 • de verstrekking ten dienste staat aan de in deze Privacyverklaring beschreven doelen.

NVOI kan uw persoonsgegevens in elk geval doorgeven aan de volgende derden:

 • toezichthouders en andere instanties om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
 • de Nederlandse Stichting Orale Implantologie (NSOI)
 • leveranciers van (diensten en goederen aan) NVOI in het kader van een goede en efficiënte bedrijfsvoering van NVOI.

Indien mogelijk maakt NVOI met derden aan wie NVOI uw persoonsgegevens verstrekt (schriftelijk) afspraken over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookies
De website van NVOI maakt alleen gebruik van functionele cookies. Voor het (strikt) noodzakelijke gebruik van die cookies is geen toestemming nodig.

Beveiliging van persoonsgegevens
NVOI treft steeds adequate organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Contact met NVOI
Kreek 6
1654 JX Benningbroek
www.nvoi.nl / secretariaat@nvoi.nl

Klachten
Klachten over de wijze waarop NVOI uw persoonsgegevens verwerkt kunt u aan NVOI voorleggen via secretariaat@nvoi.nl. NVOI zal uw klacht zo snel en zo goed mogelijk behandelen.
Klachten over een bij NVOI ingediende klacht omtrent de wijze waarop NVOI uw persoonsgegevens verwerkt kunt u ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap).

Wijziging Privacyverklaring
NVOI kan deze Privacy verklaring wijzigen. De meest recente en geldende versie van de Privacyverklaring van NVOI staat altijd op de website van NVOI: www.nvoi.nl.  

Algemeen
Dit is de Privacyverklaring van de Nederlandse Stichting Orale Implantologie in Benningbroek (hierna: “NSOI”).

Deze Privacyverklaring beschrijft onder meer welke persoonsgegevens NSOI verwerkt, voor welke doeleinden NSOI deze persoonsgegevens verwerkt, welke grondslagen voor de verwerking bestaan en hoe u over de verwerking van persoonsgegevens contact kunt opnemen met NSOI. Indien u persoonsgegevens aan NSOI verstrekt ontvangt u daaraan voorafgaand of (bijna) tegelijkertijd deze Privacyverklaring of heeft u deze tijdig kunnen inzien.

Van wie NSOI persoonsgegevens verwerkt
NSOI verwerkt persoonsgegevens van (medewerkers van):

 • Docenten die werkzaamheden verrichten in opdracht van NSOI
 • diegenen die met NSOI communiceren
 • deelnemers aan onderwijs en scholing/seminars/trainingen van NSOI
 • abonnees op nieuwsbrieven/bulletins van NSOI
 • adverteerders in nieuwsbrieven/bulletins van NSOI
 • bezoekers van de website van NSOI
 • medewerkers van NSOI
 • partijen met wie NSOI samenwerkt
 • leveranciers van (diensten en goederen aan) NSOI.

Persoonsgegevens
NSOI verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, telefoonnummer en emailadres
 • geslacht
 • geboortedatum en geboortejaar
 • beroep en functie
 • beroepsregistratie (BIG en/of KRM)
 • betalingsgegevens
 • IP-adres.

Deze persoonsgegevens ontvangt NSOI in beginsel rechtstreeks van u of van derden al dan niet met uw toestemming. 

Hierbij geeft u toestemming aan het congresbureau van de NSOI om het lidmaatschap te controleren bij de NVOI voor een beslissing over de eventuele korting op het cursusgeld.

NSOI maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Doelen verwerking persoonsgegevens
NSOI verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het bevorderen en verbreiden van de kennis van de orale implantologie
 • het verzorgen van onderwijs en scholing/seminars/trainingen
 • het nakomen van contractuele afspraken
 • het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening door NSOI
 • het verrichten van marketing- en acquisitieactiviteiten van NSOI
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • het beheren van het archief van NSOI.

Grondslagen verwerking persoonsgegevens
NSOI verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • uw toestemming
 • de uitvoering van een overeenkomst tot het leveren van diensten
 • de nakoming van een wettelijke verplichting
 • een gerechtvaardigd belang van NSOI, waaronder begrepen een efficiënte bedrijfsvoering en effectieve communicatie.

Geheimhouding
NSOI neemt geheimhouding in acht ten aanzien van alle persoonsgegevens waarover NSOI de beschikking krijgt en handelt daarbij overeenkomstig de (Uitvoeringswet) Algemene verordening gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Bewaren van persoonsgegevens
NSOI bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring beschreven doelen of dan waartoe NSOI wettelijk is verplicht. NSOI bewaart persoonsgegevens in beginsel niet langer dan 7 jaren na afloop van het kalenderjaar waarin de relatie met de betrokkene is geëindigd. 

Vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens
U kunt omtrent persoonsgegevens contact opnemen met NSOI voor de volgende zaken:

 • de inzage in persoonsgegevens die NSOI van u verwerkt
 • de aanpassing of aanvulling van persoonsgegevens die NSOI van u verwerkt
 • het wissen van persoonsgegevens die NSOI van u verwerkt
 • de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens
 • de overdracht van persoonsgegevens die NSOI van u verwerkt, aan u of aan een derde
 • het bezwaar over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hieronder staan de contactgegevens van NSOI vermeld. NSOI streeft ernaar uw verzoek zo snel mogelijk af te handelen. NSOI brengt geen kosten in rekening voor de afhandeling van een dergelijk verzoek, tenzij een verzoek onredelijk is. NSOI is niet gehouden om aan elk verzoek te voldoen. In het voorkomend geval zal NSOI dat dan duidelijk toelichten.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
NSOI verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien:

 • u daarvoor toestemming heeft gegeven,
 • NSOI daartoe verplicht is krachtens rechterlijke uitspraak of de wet
 • de verstrekking ten dienste staat aan de in deze Privacyverklaring beschreven doelen.

NSOI kan uw persoonsgegevens in elk geval doorgeven aan de volgende derden:

 • toezichthouders en andere instanties om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
 • de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI)
 • leveranciers van (diensten en goederen aan) NSOI in het kader van een goede en efficiënte bedrijfsvoering van NSOI.

Indien mogelijk maakt NSOI met derden aan wie NSOI uw persoonsgegevens verstrekt (schriftelijk) afspraken over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens
NSOI treft steeds adequate organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Contact met NSOI
Kreek 6
1654 JX Benningbroek  
www.nvoi.nl / congresbureau@nsoi.nl

Klachten
Klachten over de wijze waarop NSOI uw persoonsgegevens verwerkt kunt u aan NSOI voorleggen. NSOI zal uw klacht zo snel en zo goed mogelijk behandelen.

Klachten over een bij NSOI ingediende klacht omtrent de wijze waarop NSOI uw persoonsgegevens verwerkt kunt u ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap).

Wijziging Privacyverklaring
NSOI kan deze Privacy verklaring wijzigen.