Vereniging

Missie

Het beleid van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) is voornamelijk gericht op:

  • het bevorderen en verbreiden van de kennis van de orale implantologie
  • het dienstbaar maken van deze kennis aan de praktijk, de volksgezondheid en het onderwijs
  • het onderhouden van contakten met hen die zich in het binnen- en buitenland met gelijke of
    aanverwante doelstellingen hebben verenigd.

De vereniging tracht dit beleid te verwezenlijken, door het organiseren van vergaderingen, voordrachten, cursussen, excursies en congressen en door het bevorderen en steunen van werkzaamheden van de leden op het gebied van de orale implantologie, bijvoorbeeld door middel van richtlijnontwikkeling en het opstellen van professionele gedragsregels.

Verantwoording

Alle aangestelde organen binnen de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) dienen verantwoording af te leggen voor het door hen gevoerde beleid en/of door hen uitgevoerde werkzaamheden.

NVOI Bestuur
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie vertegenwoordigt de vereniging en bestaat uit tenminste vier personen, die worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV).

De voorzitter wordt in zijn functie benoemd, de andere leden van het bestuur verdelen de taken onderling en kiezen uit hun midden een vice-voorzitter, secretaris en een penningmeester.

Op dit moment kent het bestuur de volgende samenstelling:

W.W.I. Kalk voorzitter
P.M.A.W. Ruijpers vice-voorzitter
G.W.C. Jaspers secretaris
J. te Poel penningmeester
L.B. van Groningen lid
B.J. Polder lid
B. van Eggermont lid

Dragers van de gouden NVOI-speld
De gouden NVOI-speld is een speciaal voor de NVOI ontworpen (rever-)speld. Deze speld wordt op voordracht van het bestuur toegekend aan personen op grond van grote verdiensten voor de NVOI, dan wel de Orale Implantologie in het algemeen. De dragers van de gouden NVOI-speld zijn:

Dr. R.H.K. Batenburg Prof. dr. H.J.A. Meijer
Dr. J.E. Bergsma N.A. Meijering
D.J. Bossers H.A.J.M. Middelweerd
Prof. dr. C.M. ten Bruggenkate C.M. Misch  ✝
Prof. dr. M.S. Cune Dr. J. Plooij
J.J. Exalto I. van de Poll
A.J.G. François Prof. dr. G.M. Raghoebar
R.J. Goené ✝ W.P. van der Schoor  ✝
S. Hiemstra L.C. Snel
Dr. M.L.A. Kaptein J.W.A. Wolf  ✝
Dr. G.L. de Lange

 

Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering (ALV) wordt tenminste twee maal per jaar bijeengeroepen door het bestuur. Tijdens deze ALV legt het bestuur verantwoording af over haar in het afgelopen jaar gevoerd bestuur. Tevens presenteert het bestuur eenmaal per jaar een balans, staat van baten en lasten en een toelichting hierop. Goedkeuring hiervan door de ALV strekt het bestuur tot décharge van het door haar en de penningmeester gevoerde beleid en beheer in het afgelopen jaar.

Alleen leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. De gewone leden en de ereleden hebben hierin ieder een stem. Een lid kan zich niet door een ander lid laten vertegenwoordigen.

De voorjaarsvergadering (jaarverslagen, staat van baten en lasten) vindt plaats in de maand juni en de najaarsvergadering (begroting) in de maand december.

 

 

Altijd op de hoogte?

Wilt u niets missen op het gebied van implantologie en wat er zich afspeelt in uw vakgebied? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

NVOI op LinkedIn

Uiteraard zijn we ook op LinkedIn te vinden: