Vereniging

Missie

Het beleid van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) is voornamelijk gericht op:

  • het bevorderen en verbreiden van de kennis van de orale implantologie
  • het dienstbaar maken van deze kennis aan de praktijk, de volksgezondheid en het onderwijs
  • het onderhouden van contakten met hen die zich in het binnen- en buitenland met gelijke of
    aanverwante doelstellingen hebben verenigd.

De vereniging tracht dit beleid te verwezenlijken, door het organiseren van vergaderingen, voordrachten, cursussen, excursies en congressen en door het bevorderen en steunen van werkzaamheden van de leden op het gebied van de orale implantologie, bijvoorbeeld door middel van richtlijnontwikkeling en het opstellen van professionele gedragsregels.

Verantwoording

Alle aangestelde organen binnen de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) dienen verantwoording af te leggen voor het door hen gevoerde beleid en/of door hen uitgevoerde werkzaamheden.

NVOI Bestuur
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, brengt het NVOI bestuur verslag uit aan de algemene ledenvergadering over het gevoerde beleid. Goedkeuring van de algemene ledenvergadering strekt tot décharge.

Consilium Implantologicum
Het Consilium Implantologicum brengt jaarlijks verslag uit aan de algemene ledenvergadering en legt verantwoording af over de werkzaamheden van het voorafgaande verenigingsjaar. Goedkeuring van de algemene ledenvergadering strekt tot décharge.

NVOI Kascommissie
De NVOI kascommissie onderzoekt jaarlijks het financiële beleid van de penningmeester en brengt hierover verslag uit aan de algemene ledenvergadering. Goedkeuring van de algemene ledenvergadering strekt tot décharge.

Overige commissies
De Commissie Postacademisch Onderwijs Implantologie (PAOI), de NVOI Publicatieprijscommissie en de Implantologie Overleg Commissie (IOC) rapporteren elk aan het bestuur.

Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering (ALV) wordt tenminste twee maal per jaar bijeengeroepen door het bestuur. Tijdens deze ALV legt het bestuur verantwoording af over haar in het afgelopen jaar gevoerd bestuur. Tevens presenteert het bestuur eenmaal per jaar een balans, staat van baten en lasten en een toelichting hierop. Goedkeuring hiervan door de ALV strekt het bestuur tot décharge van het door haar en de penningmeester gevoerde beleid en beheer in het afgelopen jaar.

Alleen leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. De gewone leden en de ereleden hebben hierin ieder een stem. Een lid kan zich niet door een ander lid laten vertegenwoordigen.

De voorjaarsvergadering (jaarverslagen, staat van baten en lasten) vindt plaats in de maand juni en de najaarsvergadering (begroting) in de maand december.

Altijd op de hoogte?

Wilt u niets missen op het gebied van implantologie en wat er zich afspeelt in uw vakgebied? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

NVOI op LinkedIn

Uiteraard zijn we ook op LinkedIn te vinden: