Klachtenregeling

Algemene toelichting

De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI), de Nederlandse Stichting voor Orale Implantologie (NSOI) en de commissie Post Academisch Onderwijs Implantologie (PAOI) hechten eraan tevreden cursisten en congresbezoekers te hebben en te houden. Daarom stellen zij het zeer op prijs als u uw ervaringen als cursist of congresganger met ons wilt delen. Meld ons dus graag wanneer u tevreden bent, of als u ideeën heeft die kunnen bijdragen aan de verbetering van het NSOI congres-, trainings- en opleidingsprogramma.

De NSOI stelt ook prijs op een Melding indien u meent dat u als deelnemer tekort wordt gedaan. Alvorens het formele traject van afhandeling van Klachten te bewandelen, wordt getracht over Meldingen in overleg een oplossing te bereiken, samen met de direct betrokkenen. Wij streven ernaar binnen vier weken te reageren. Als een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te geven. Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, kan de Klacht volgens de hiervoor beschreven procedure aanhangig worden gemaakt bij de onafhankelijke, door de NSOI aangestelde, Klachtencommissaris, mr. N.P.H. Borm. Niek Borm is sinds 2010 actief als advocaat bij JPR Advocaten in Deventer. Uitspraak van de klachtencommissaris is bindend voor de NVOI, eventuele consequenties worden binnen twee weken afgehandeld.

De Klachtencommissaris is te bereiken via:

Congresbureau NSOI
Ter attentie van de Klachtencommissaris
Kreek 6
1654 JX Benningbroek

Een formele Klacht dient betrekking te hebben op de wijze waarop het Congresbureau NSOI is opgetreden binnen het traject van (de inschrijving voor) cursussen of congressen. Algemene Klachten over de NSOI, het Congresbureau NSOI, het Consilium Implantologicum of andere Klachten vallen aldus buiten deze Klachtenregeling. Klachten worden in beginsel binnen vier weken afgehandeld, als meer tijd nodig is zal het Congresbureau NSOI de Klager daarvan informeren.

Indien het Congresbureau NSOI de Klacht naar tevredenheid van de Klager heeft afgehandeld, dan wel wanneer de Klager aangeeft van de wens tot verdere afhandeling af te zien, vervalt de verplichting tot verdere afhandeling.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld, geregistreerd en voor een periode van 1 jaar bewaard.